Skip to content

Tshotsholosa

Tshotsholosa, kwesontaba
Stimela siphuma e Rhodesia
Tshotsholosa, kwesontaba
Stimela siphuma e Rhodesia
Wena uyabaleka, kwesontaba
Stimela siphuma e Rhodesia
Wena uyabaleka, kwesontaba
Stimela siphuma e Rhodesia

Todd Matshikiza

In English this song means:

Steam away, steam away over the hills, you train from Rhodesia. You are fast-moving through hills, steam away, you train from Rhodesia